ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά!

  Δηλώνω ότι επιθυμώ να εγγραφώ Μέλος στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Φίλων Μελωδικών και Καλλωπιστικών Πουλιών και καταβάλλω το ποσό των δέκα ευρώ(10) για δικαίωμα εγγραφής και είκοσι ευρώ (20) για δικαίωμα συνδρομής για το τρέχον έτος. Οι ετήσιες συνδρομές ισχύουν για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Άτομα που γίνονται Μέλη σε οποιοδήποτε μήνα κατά την διάρκεια του έτους πρέπει να πληρώσουν ολόκληρη την ετήσια συνδρομή.

  Τρόποι υποβολής αίτησης εγγραφής και πληρωμής
  1. Μέσω της ιστοσελίδας μας www.cas.cy και κατάθεση στο λογαριασμό του Σωματείου Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογαριασμού : 357014 364957 (ηλεκτρονική μορφή: CY38002001950000357014364957)
  2. Αποστολή του έντυπου ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ με email στο cas@cas.cy και κατάθεση στο λογαριασμό του Σωματείου Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογαριασμού : 357014 364957 (ηλεκτρονική μορφή: CY38002001950000357014364957)

  Δια της παρούσης ελεύθερα και με πλήρη επίγνωση, αποδέχομαι και δίδω τη ρητή συγκατάθεση μου, στο εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Παγκύπριου Συνδέσμου Φίλων Μελωδικών και Καλλωπιστικών Πουλιών(CAS), αριθμός μητρώου 1035, για τη νόμιμη επεξεργασία των «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» μου, ως αυτά ερμηνεύονται στον «Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018», στο εξής αναφερόμενος ως «Νόμος» και των προνοιών του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, στο εξής αναφερόμενος ως «Κανονισμός».
  Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Φίλων Μελωδικών και Καλλωπιστικών Πουλιών και εξουσιοδοτημένα από αυτό πρόσωπα δύναται να έχουν πρόσβαση και δικαίωμα επεξεργασίας των «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» που με αφορούν μόνο για τους σκοπούς του Παγκύπριου Συνδέσμου Φίλων Μελωδικών και Καλλωπιστικών Πουλιών (πχ. τήρηση του μητρώου Μελών και επικοινωνία με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο με το άτομο μου). Τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» που με αφορούν δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για οτιδήποτε και από οποιονδήποτε πλην του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Φίλων Μελωδικών και Καλλωπιστικών Πουλιών και των ξουσιοδοτημένων από αυτόν προσώπων και εκτός των περιπτώσεων όπου η επεξεργασία των υπόψη δεδομένων προνοείται από τον πιο πάνω Νόμο ή/και Κανονισμό. .
  Αντιλαμβάνομαι περαιτέρω ότι τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» μου, δύναται να φυλάσσονται σε φυσική και/ή ηλεκτρονική μορφή από το Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Φίλων Μελωδικών και Καλλωπιστικών Πουλιών και/ή εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα μόνο για όση διάρκεια παραμένω ως ενεργό Μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Φίλων Μελωδικών και Καλλωπιστικών Πουλιών.
  Αντιλαμβάνομαι ότι μπορώ να άρω την συγκατάθεσή μου για επεξεργασία μέρους ή/και του συνόλου των «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» που με αφορούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησης της. Αντιλαμβάνομαι περεταίρω ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης μου για τήρηση μέρους ή/και του συνόλου των «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» που με αφορούν, ενδεχομένως να επηρεάσει την δυνατότητα μου να παραμείνω ενεργό Μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Φίλων Μελωδικών και Καλλωπιστικών Πουλιών.
  Σε περίπτωση όπου επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παραχωρήσει ή/και να προβείτε σε οποιαδήποτε τροποποίηση των υπόψη δεδομένων ή/και να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας για επεξεργασία, μπορείτε να απευθύνεστε στον Γραμματέα του Παγκύπριου Συνδέσμου Φίλων Μελωδικών και Καλλωπιστικών Πουλιών γραπτώς μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email): cas@cas.cy ή/και μέσω τηλεομοιότυπου(fax) στο +357 22258714. Περαιτέρω πληροφορίες για τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dataprotection.gov.cy
  * Προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα ευαίσθητα δεδομένα. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: σημαίνει κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε υποκείμενο των δεδομένων που βρίσκεται εν ζωή. Ευαίσθητα Δεδομένα σημαίνει τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική και/ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές και/ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την ερωτική ζωή και ερωτικό προσανατολισμό, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις και/ή καταδίκες.
  ** 5.-
  1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεση του.
  2. Επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όταν –
   1. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο
   2. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι το υποκείμενο των δεδομένων ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως την υποκειμένου των δεδομένων, πριν από τη σύναψη σύμβασης.
   3. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων.
   4. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και έχει ανατεθεί είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα.
   5. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα, υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων.
  3. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, ύστερα από εισήγηση του Επιτρόπου να εκδίδει ειδικούς κανόνες επεξεργασίας για τις πλέον συνήθεις κατηγορίες επεξεργασιών και αρχείων.
  6.-
  1. Απαγορεύεται η συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.
  2. Κατ΄εξαίρεση, επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
   1. Το υποκείμενο των δεδομένων έδωσε τη ρητή συγκατάθεση του, εκτός αν η συγκατάθεση έχει αποσπασθεί παράνομα ή αντίκειται στα χρηστά ήθη ή ειδικός νόμος ορίζει ότι η συγκατάθεση δεν αίρει την απαγόρευση.
   2. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι σε θέση ο υπεύθυνος επεξεργασίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή να εκτελέσει τα καθήκοντα του στον τομέα του εργατικού δικαίου και έχει παρασχεθεί για το σκοπό αυτό η άδεια του Επιτρόπου.
   3. Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου προσώπου, αν το υποκείμενο των δεδομένων τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεση του.
   4. Η επεξεργασία πραγματοποιείται από ίδρυμα, σωματείο ή οποιοδήποτε άλλο μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει πολιτικούς, φιλοσοφικούς, θρησκευτικούς ή συνδικαλιστικούς σκοπούς, και αφορά μόνο τα μέλη του και τέτοια πρόσωπα με τα οποία το εν λόγω σωματείο, ίδρυμα ή οργανισμός διατηρεί λόγω των σκοπών του, δεσμούς. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να ανακοινωθούν σε τρίτους μόνο αν το υποκείμενο των δεδομένων δώσει τη συγκατάθεση του.
   5. Η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά δεδομένα τα οποία το υποκείμενο των δεδομένων δημοσιοποιεί ή είναι αναγκαία για την αναγνώριση ή άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου.
   6. Η επεξεργασία αφορά θέματα ιατρικών δεδομένων και εκτελείται από πρόσωπο που ασχολείται κατ΄επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται σε καθήκον εχεμύθειας ή σε συναφείς κώδικες δεοντολογίας υπό τον όρο ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη ή τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας.
   7. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση εθνικών αναγκών ή αναγκών της εθνικής ασφάλειας, καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής και εκτελείται από υπηρεσία της Δημοκρατίας ή Οργανισμό ή Ίδρυμα που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από υπηρεσία της Δημοκρατίας και αφορά τη διακρίβωση εγκλημάτων, ποινικές καταδίκες, μέτρα ασφαλείας και διερεύνηση μαζικών καταστροφών.
   8. Η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς, ερευνητικούς επιστημονικούς και ιστορικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των υποκειμένων των δεδομένων.
   9. Η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο καλλιτεχνικής έκφρασης και εφόσον δεν παραβιάζεται καθ΄οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.
  3. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται ύστερα από εισήγηση του Επιτρόπου, να εκδίδει κανονισμούς που να προβλέπουν για επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων για περιπτώσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

  Για προστασία από ανεπιθύμητα μηνύματα απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση:

  What is 3 x 3

  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

  Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. περισσότερες πληροφορίες

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close